Noggrann besiktning av skyddsrum

Ansvar - Trygghet - Säkerhet

Noggrann besiktning av skyddsrum

Ansvar - Trygghet - Säkerhet

Skyddrumsbesiktning - vi kontrollerar ert skyddsrum

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ansvarar för de skyddsrum som finns i fastigheten. Underhåll och rustande av skyddsrum kan vara utmanande för en styrelse eller fastighetsägare att bedöma och genomföra. 

Vi erbjuder en servicetjänst där vi kontrollerar och bevakar skyddsrum så att det praktiska iordningställandet är möjligt vid skarpt läge. Vi ser till att gällande lagkraven är uppfyllda. Med vår hjälp säkerställs skyddsrummets funktionalitet och trygghet utan att styrelsen eller fastighetsägare behöver tänka så mycket på underhåll och kontroll.

Kontakta oss idag för att boka en skyddsrumsbesiktning!        

Skyddsrumsbesiktning

Det får ni när ni anlitar oss

  • Besök för granskning av skyddsrummets skick och status.
  • En engagerad tillsynsansvarig för ert skyddsrum.
  • Mindre åtgärder utförs utan kostnad av vårt team.
  • Övervakning av myndighetskrav och dess potentiella påverkan på skyddsrummet.

Certifierade besiktningspersoner

De personer som utför besiktningar av skyddsrum är högt kvalificerade och kompetenta med omfattande kunskaper om de regler och krav som gäller för skyddsrum. Dessutom är de certifierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vilket innebär att de har genomgått en rigorös utbildning och har bevisat att de har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna som behövs för att utföra skyddsrumsbesiktningar på ett professionellt sätt.

MSB är den myndighet som ansvarar för skyddsrumsfrågor i Sverige och de ställer höga krav på de besiktningsmän som de certifierar för att säkerställa att skyddsrummen är säkra och uppfyller alla krav enligt lagstiftningen.

Skyddsrumsbesiktning

Vad vi gör vid en skyddsrumsbesiktning

Vid en skyddsrumsbesiktning utför vi en grundlig genomgång av skyddsrummet och dess olika delar för att se till att de tillgodoser de föreskrifter som finns. Vi kontrollerar bland annat att ventilationsanläggningen fungerar korrekt, att nödutgångarna är tillgängliga och i funktionsdugligt skick, att belysningen är tillräcklig samt att det finns tillräckligt med förnödenheter och utrustning för de personer som ska vistas i skyddsrummet.

Vi kontrollerar också att brand- och rökluckor fungerar som de ska och att det inte finns några hinder som blockerar utrymningsvägarna. 

Om vi upptäcker några brister eller felaktigheter så dokumenterar vi dem och ger rekommendationer för hur de kan åtgärdas. Sedan sammanställer vi en rapport som presenterar våra observationer och åtgärdsförslag. Den kan sedan användas av styrelsen eller fastighetsägaren för att rätta till de fel som finns och på så sätt garantera att skyddsrummet är i ordning och funktionsdugligt.

Användning av skyddsrum

Skyddsrum är ett utrymme som är byggt för att skydda människor från faror som kan uppstå vid krig, katastrofer eller andra allvarliga händelser. De kan finnas i bostadshus, offentliga byggnader eller på andra platser som nere i tunnelbanestationer eller parkeringshus. Det finns även särskilda skyddsrum som är utformade för att ge extra skydd mot vissa typer av explosioner, brand, giftig rök och strålning.

Genom att ha skyddsrum kan man också se till att samhället kan fungera under extrema omständigheter. Då kan skyddsrummen användas som tillfälliga boenden eller platser för sjukvård. Skyddsrum är oftast utrustade med ventilationssystem, nödutgångar, toaletter, förnödenheter och annan utrustning som behövs för att människor ska kunna överleva under längre tid. 

Var förberedd vid skarpt läge

En skyddsrumsbesiktning är viktig för att kontrollera att skyddsrummet är utrustat med tillräckligt med förnödenheter och utrustning för personer som befinner sig där under en längre tid. Vid en skyddsrumsbesiktning kan styrelsen eller fastighetsägaren få en bättre förståelse för hur skyddsrummet fungerar och vilka åtgärder som behöver vidtas för att skyddsrummets funktionalitet och säkerhet är tryggat. Det kan även hjälpa till att minimera eller förebygga eventuella skador vid en nödsituation.

Svårt att besiktiga skyddsrum för lekmän

Det är ofta svårt för bostadsrättsföreningars styrelser och enskilda fastighetsägare att besiktiga skyddsrum själva. De flesta lekmän har bristfällig kunskap om de specifika kraven och reglerna som finns för skyddsrum. I många fall finns inte tillräckligt med erfarenhet och kompetens inom området. Det gör det svårt att bedöma om skyddsrummen uppfyller de lagstadgade kraven som finns för att rummen ska fungera som säkra skyddsplatser vid kriser och katastrofer.

Det är också viktigt att påpeka att skyddsrum är en viktig del av samhällsskyddet och att det krävs en hög grad av säkerhet och trygghet för att freda människor från faror som kan uppstå vid allvarliga händelser. Besiktning av skyddsrum bör alltid utföras av personer med rätt kunskap och kompetens.

Genom att anlita certifierade besiktningsmän med rätt utbildning kan man vara säker på att skyddsrummen besiktas på ett professionellt sätt och att eventuella brister eller problem upptäcks och åtgärdas i tid.

Gör en skyddsrumsbesiktning!